Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Gò Công Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 888 647 426 241 72.9 %
Quản lý hoạt động xây dựng 70 70 70 0 100 %
Kinh doanh khí 12 12 12 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 6 6 6 0 100 %