Thống kê theo lĩnh vực của Phòng LĐ -TBXH Huyện Gò Công Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 163 153 145 10 93.9 %
Người có công 24 24 24 0 100 %