Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 400 379 262 21 94.8 %