Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo Sở KHCN

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
An toàn bức xạ hạt nhân 29 29 27 0 100 %
Khoa học, Công nghệ 5 5 5 0 100 %