Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo Ban Quản Lý các KCN

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lao động 60 60 12 0 100 %
Xây dựng 19 18 17 1 94.7 %
Đầu tư tại Việt nam 9 9 9 0 100 %