Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo Sở Công Thương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
An toàn thực phẩm 244 244 244 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 181 181 181 0 100 %
Hóa chất 40 40 40 0 100 %
Điện 35 35 35 0 100 %
Xúc tiến thương mại 32 32 31 0 100 %
Công nghiệp địa phương 20 20 20 0 100 %
Quản lý Cạnh tranh 5 5 5 0 100 %
Thương mại quốc tế 4 4 4 0 100 %
Kinh doanh khí 1 1 1 0 100 %