Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo Sở Công Thương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lưu thông hàng hóa trong nước 280 280 280 0 100 %
An toàn thực phẩm 257 257 257 0 100 %
Xúc tiến thương mại 58 58 56 0 100 %
Điện 56 56 56 0 100 %
Hóa chất 40 40 40 0 100 %
Công nghiệp địa phương 20 20 20 0 100 %
Quản lý Cạnh tranh 11 11 11 0 100 %
Thương mại quốc tế 5 5 5 0 100 %
Kinh doanh khí 3 3 3 0 100 %