Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh Đạo Sở GD và ĐT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 404 383 266 21 94.8 %
Giáo dục Trung học 21 15 4 6 71.4 %
Giáo dục và Đào tạo 1 0 0 1 0 %