Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo Sở Nông Nghiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo vệ thực vật 170 170 159 0 100 %
Lâm nghiệp 18 18 18 0 100 %
Thủy lợi 4 0 0 4 0 %
Trồng trọt 1 1 1 0 100 %