Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo Sở TTTT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xuất Bản 68 68 68 0 100 %
Báo chí 5 5 5 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 2 2 2 0 100 %