Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo Sở Xây dựng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quản lý hoạt động xây dựng 403 403 403 0 100 %
Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 44 44 44 0 100 %
Nhà ở và công sở 9 9 9 0 100 %