Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ huyện Chợ Gạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 537 456 451 81 84.9 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 454 454 373 0 100 %
Hộ tịch 139 139 138 0 100 %
Tài nguyên nước 58 58 58 0 100 %
Thi đua khen thưởng 39 39 39 0 100 %
Quản lý hoạt động xây dựng 36 35 34 1 97.2 %
Môi trường 34 34 34 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo 31 31 2 0 100 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 14 14 14 0 100 %
Chứng thực 13 13 13 0 100 %
Kinh doanh khí 12 12 11 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 10 8 8 2 80 %
Tôn giáo 6 6 6 0 100 %
Thành lập và hoạt động hợp tác xã (Mới) 2 2 2 0 100 %
Tổ chức phi chính phủ 1 1 1 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 1 1 1 0 100 %
Tôn giáo Chính phủ 1 1 0 0 100 %