Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 1705 911 886 794 53.4 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 395 394 337 1 99.7 %
Hộ tịch 180 178 174 2 98.9 %
Chứng thực 86 85 85 1 98.8 %
Quản lý hoạt động xây dựng 72 47 43 25 65.3 %
Tôn giáo 5 5 4 0 100 %
Tổ chức phi chính phủ 4 4 4 0 100 %
Thi đua khen thưởng 2 2 2 0 100 %