Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ huyện Tân Phước

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 263 249 233 14 94.7 %
Chứng thực 243 243 243 0 100 %
Đất đai 173 38 35 135 22 %
Hộ tịch 69 68 67 1 98.6 %
Quản lý hoạt động xây dựng 23 10 8 13 43.5 %
Môi trường 12 0 0 12 0 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 6 6 6 0 100 %
Thi đua khen thưởng 4 4 4 0 100 %
Kinh doanh khí 3 2 1 1 66.7 %
Văn hóa cơ sở 3 3 3 0 100 %
Tôn giáo 2 1 0 1 50 %
Tổ chức phi chính phủ 1 1 1 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 1 1 1 0 100 %