Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ BQL các KCN

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lao động 60 60 12 0 100 %
Đầu tư tại Việt nam 25 25 25 0 100 %
Xây dựng 19 18 17 1 94.7 %