Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2079 2070 2067 9 99.6 %
Thành lập và Hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã 12 12 12 0 100 %
Đầu tư tại Việt nam 4 4 4 0 100 %