Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ Sở TN và MT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tài nguyên nước 634 564 527 70 89 %
Đất đai 153 59 35 94 38.6 %
Môi trường 73 73 73 0 100 %