Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Dược phẩm 902 902 868 0 100 %
Khám bệnh, chữa bệnh 374 374 374 0 100 %
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 81 51 46 30 63 %
Mỹ phẩm 16 16 16 0 100 %