Thống kê theo lĩnh vực của Chi Cục Thuế Thành phố Mỹ Tho

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 1517 821 450 696 54.1 %