Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Thành phố Mỹ Tho

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 1319 1319 879 0 100 %
Đất đai 1158 478 350 680 41.3 %
Quản lý hoạt động xây dựng 912 895 876 17 98.1 %
Chứng thực 657 657 532 0 100 %
Hộ tịch 153 153 147 0 100 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 70 70 70 0 100 %
Lao động - tiền lương 41 41 0 0 100 %
Môi trường 22 22 22 0 100 %
Hạ tầng kỹ thuật 20 18 17 2 90 %
Kinh doanh khí 11 11 11 0 100 %
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 10 10 3 0 100 %
Tôn giáo Chính phủ 10 10 0 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 9 9 9 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 9 9 9 0 100 %
Thi đua, khen thưởng Trung ương 7 7 7 0 100 %