Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Mỹ Tho

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 10 10 3 0 100 %