Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận Tiếp nhận & TKQ Ngân hàng NN

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hoạt động ngoại hối 29 28 28 1 96.6 %
Cấp phép thanh lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân 20 20 20 0 100 %
Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng 6 6 6 0 100 %