Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Giáo dục Trung học 20 14 4 6 70 %