Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Chợ Gạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 137 119 76 18 86.9 %
Quản lý hoạt động xây dựng 36 35 34 1 97.2 %
Kinh doanh khí 12 12 11 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 10 8 8 2 80 %