Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kinh Tế Hạ Tầng huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 193 118 47 75 61.1 %
Quản lý hoạt động xây dựng 31 23 20 8 74.2 %