Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kinh Tế Thị xã Cai Lậy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 21 21 21 0 100 %
Kinh doanh khí 4 4 4 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 2 2 2 0 100 %