Thống kê theo lĩnh vực của Phòng LĐ - TBXH huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 386 382 382 4 99 %
Người có công 51 50 50 1 98 %