Thống kê theo lĩnh vực của Phòng LĐ - TBXH huyện Tân Phước

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 34 15 15 19 44.1 %
Người có công 1 0 0 1 0 %