Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Nội vụ huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tôn giáo 5 5 4 0 100 %
Tổ chức phi chính phủ 4 4 4 0 100 %
Thi đua khen thưởng 2 2 2 0 100 %