Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đường thủy nội địa 337 337 294 0 100 %
Đường bộ 39 39 30 0 100 %
Du lịch 1 1 1 0 100 %