Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Quản lý Du lịch Sở VHTTDL

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lữ hành 21 20 20 1 95.2 %