Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Quy hoạch - Ban Quản Lý các KCN

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xây dựng 19 18 17 1 94.7 %