Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Hành chính CC TCDLCL Sở KHCN

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 4 4 4 0 100 %