Thống kê theo lĩnh vực của Ban giám đốc Sở LĐTBXH

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Việc làm 615 431 379 184 70.1 %
Người có công 106 91 91 15 85.8 %
Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động 83 76 72 7 91.6 %
An toàn lao động 34 27 26 7 79.4 %
Dạy nghề 7 2 2 5 28.6 %