Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo UBND Huyện Tân Phú Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 346 343 335 3 99.1 %
Môi trường 1 1 1 0 100 %
Hộ tịch 1 1 0 0 100 %