Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Thị xã Cai Lậy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 513 512 512 1 99.8 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 422 422 377 0 100 %
Đất đai 379 170 159 209 44.9 %
Quản lý hoạt động xây dựng 167 167 162 0 100 %
Hộ tịch 134 133 128 1 99.3 %
Tài nguyên nước 63 62 62 1 98.4 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 21 21 21 0 100 %
Thi đua khen thưởng 17 17 17 0 100 %
Môi trường 12 12 11 0 100 %
Tổ chức phi chính phủ 6 6 6 0 100 %
Kinh doanh khí 4 4 4 0 100 %
Lao động - tiền lương 3 3 0 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 2 2 2 0 100 %
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 1 1 1 0 100 %
Tôn giáo 1 1 1 0 100 %