Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã An Cư

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 908 906 845 2 99.8 %
Chứng thực 605 605 585 0 100 %
Bảo trợ xã hội 86 73 69 13 84.9 %
Người có công 6 6 6 0 100 %