Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã An Thái Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 425 425 418 0 100 %
Chứng thực 372 372 342 0 100 %
Bảo trợ xã hội 75 70 70 5 93.3 %
Đăng ký, quản lý cư trú 39 39 23 0 100 %
Người có công 1 1 1 0 100 %