Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Hậu Mỹ Bắc B

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 127 86 83 41 67.7 %
Bảo trợ xã hội 67 28 28 39 41.8 %
Người có công 19 19 19 0 100 %
Đất đai 5 3 3 2 60 %
Chứng thực 2 2 2 0 100 %