Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Hậu Mỹ Phú

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 86 10 8 76 11.6 %
Bảo trợ xã hội 54 33 31 21 61.1 %
Người có công 10 10 10 0 100 %
Đất đai 2 0 0 2 0 %
Chứng thực 1 1 1 0 100 %