Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Hòa Khánh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1588 1588 629 0 100 %
Hộ tịch 1043 1023 921 20 98.1 %
Bảo trợ xã hội 164 147 147 17 89.6 %
Người có công 28 28 28 0 100 %
Đăng ký, quản lý cư trú 7 7 3 0 100 %
Đất đai 5 5 4 0 100 %