Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Mỹ Hội

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 686 685 467 1 99.9 %
Hộ tịch 359 358 339 1 99.7 %
Bảo trợ xã hội 134 112 111 22 83.6 %
Người có công 10 10 9 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %