Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Mỹ Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 156 128 122 28 82.1 %
Chứng thực 74 69 63 5 93.2 %
Bảo trợ xã hội 48 30 29 18 62.5 %
Người có công 4 4 4 0 100 %
Đất đai 2 0 0 2 0 %