Thống kê theo lĩnh vực của CN VPĐK Đất TX Gò Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 135 132 42 3 97.8 %