Thống kê chi tiết theo tháng
Unknown error type: [8] Undefined variable: TEN_DON_VI on line 44 in file F:\webroot\motcua.tiengiang\apps\dichvucong\modules\thongke\thongke_views\ajax-chi-tiet-thang-co-quan.php

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn