Thống kê chi tiết theo tháng Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 2 0 0 2 0 %
Tháng 3 93 89 0 4 95.7 %
Tháng 2 132 132 0 0 100 %
Tháng 1 105 100 2 3 97.1 %