Thống kê chi tiết theo tháng Bảo hiểm xã hội TX Gò Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 9 9 0 0 100 %
Tháng 7 83 83 0 0 100 %
Tháng 6 75 75 0 0 100 %
Tháng 5 101 101 0 0 100 %
Tháng 4 54 54 0 0 100 %
Tháng 3 138 138 0 0 100 %
Tháng 2 88 88 0 0 100 %
Tháng 1 86 86 0 0 100 %