Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Sở Tài Chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 7 7 0 0 100 %
Tháng 7 12 12 0 0 100 %
Tháng 6 3 3 0 0 100 %
Tháng 5 8 8 0 0 100 %
Tháng 4 8 8 0 0 100 %
Tháng 3 4 4 0 0 100 %
Tháng 2 10 10 0 0 100 %
Tháng 1 10 10 0 0 100 %