Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Sở Tư Pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 153 151 0 2 98.7 %
Tháng 6 1746 1726 5 15 99.1 %
Tháng 5 1439 1406 5 28 98.1 %
Tháng 4 902 878 0 24 97.3 %
Tháng 3 1600 1573 5 22 98.6 %
Tháng 2 1702 1657 20 25 98.5 %
Tháng 1 944 904 12 28 97 %