Thống kê chi tiết theo tháng Công an thành phố Mỹ Tho

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 31 31 0 0 100 %
Tháng 7 90 90 0 0 100 %
Tháng 6 132 128 1 3 97.7 %
Tháng 5 145 145 0 0 100 %
Tháng 4 111 103 0 8 92.8 %
Tháng 3 122 122 0 0 100 %
Tháng 2 176 176 0 0 100 %
Tháng 1 56 56 0 0 100 %