Thống kê chi tiết theo tháng Bảo hiểm hội Huyện Cái Bè

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 11 0 0 11 0 %
Tháng 3 197 132 0 65 67 %
Tháng 2 303 302 0 1 99.7 %
Tháng 1 229 194 0 35 84.7 %